نوسازی واحدهای آپارتمانی با چه اقداماتی انجام می شود؟