بهترین طبقه آپارتمان برای زندگی و بدترین آن کدام است؟