احیای بافت فرسوده شهری و راه های پیش روی مالکان ساختمانی