مشکلات سازندگان واحدهای مسکونی شامل چه مواردی می باشد؟