اخذ پایان کار ساختمان نیازمند عبور از چه مراحلی است؟