بهترین محل برای خرید خانه کجاست و بر اساس چه شرایطی انتخاب می شود؟