نوسانات قیمت مسکن تحت تاثیر چه عامل یا عواملی قرار دارد؟