نحوه محاسبه سن بنای ساختمان و دلیل اهمیت یافتن آن چیست؟